Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014) urbanističko-tehnički dokumenti za sprovođenje planskih dokumenata su:

Urbanistički projekat

Urbanistički projekat se izrađuje kada je to predviđeno urbanističkim planom ili Prostornim planom grada Leskovca za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacija i urbanističko-arhitektonskog oblikovanja površina javne namene. Urbanistički projekat se izrađuje, za jednu ili više katastarskih parcela na overenom katastarsko-topografskom planu.Za rešenje lokacija koje su od značaja za grad Planom generalne regulacije i Planom detaljne regulacije može se utvrditi obaveza raspisivanja urbanističko-arhitektonskog konkursa.

Projekat preparcelacije i parcelacije

Na većem broju katastarskih parcela može se obrazovati jedna ili više građevinskih parcela, na način i pod uslovima utvrđenim u planskom dokumentu, na osnovu projekta preparcelacije. Na jednoj katastarskoj parceli može se obrazovati veći broj građevinskih parcela, na način i pod uslovima utvrđenim u planskom dokumentu, na osnovu projekta parcelacije. Izradom projekta preparcelacije, odnosno parcelacije rukovodi odgovorni urbanista arhitektonske struke.

Projekat ispravke granica susednih parcela

Na zahtev vlasnika, odnosno zakupca katastarske parcele vrši se ispravka granice parcele, pripajanjem građevinskog zemljišta u javnoj svojini postojećoj parceli, radi formiranja katastarske parcele koja ispunjava uslove građevinske parcele, na osnovu projekta preparcelacije.

O nama

Javno preduzeće „Urbanizam i izgradnja Leskovac“ osnovano je radi obezbeđivanja uslova za obavljanje komunalne delatnosti i delatnosti od opšteg interesa, delatnosti od značaja i za potrebe grada Leskovca. Preduzeće posluje radi trajnog obezbeđivanja uslova za: upravljanje javnim putevima, prostorno i urbanističko planiranje, administriranje i održavanje Geografskog informacionog sistema (GIS-a), uređivanje građevinskog zemljišta, upravljanje – rukovođenje investicijama i vršenje konsultantskih usluga.

 

Kontakt

+ 381 (0)16 251-894
+ 381 (0)16 213-009
 

Trg Revolucije, 45
Leskovac, 16 000, SRB
 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.